რა არის ადამიანის წარმატების განმსაზღვრელი მის პირად ჰოროსკოპში - მომგებიანი სფეროები ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

რა არის ადა­მი­ა­ნის წარ­მა­ტე­ბის გან­მსა­ზღვრე­ლი მის პი­რად ჰო­როს­კოპ­ში? ამის შე­სა­ხებ ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი "ფე­ის­ბუქ­ში" პოსტს აქ­ვეყ­ნებს:

 

"რო­გორ გა­ვი­გოთ, რა სფე­რო­ში უფრო გაგ­ვი­მარ­თლებს, ვთქვათ იგი­ვე კა­რი­ე­რუ­ლი ან ბიზ­ნე­სის თვალ­საზ­რი­სით? რო­გორც არა­ერ­თხელ გვით­ქვამს, იუ­პი­ტერს ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში "დიდ ბედ­ნი­ე­რე­ბას" ვუ­წო­დებთ. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ რუ­კა­ში მის მდე­ბა­რე­ო­ბას ექ­ნე­ბა გან­მსა­ზღვრე­ლი ფუნ­ქცია, თუ რა სფე­რო­ში გა­უ­მარ­თლებს ყვე­ლა­ზე მე­ტად მის პატ­რონს, სად მი­აღ­წევს მაქ­სი­მა­ლურ წარ­მა­ტე­ბას.

 

მო­დით, მა­შინ გან­ვი­ხი­ლოთ, რა კონ­კრე­ტულ თვი­სე­ბებს იძ­ლე­ვა იუ­პი­ტე­რის მდე­ბა­რე­ო­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნებ­ში: ვერ­ძში მისი პატ­რო­ნი­სათ­ვის სა­ჭი­რო იქ­ნე­ბა არ ეცა­დოს ჩრდილ­ში დარ­ჩე­ნას და არ მო­ე­რი­დოს სა­კუ­თა­რი თა­ვის, სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის, თუ ნი­ჭის წარ­მო­ჩე­ნას.

 

ვერ­ძი - იუ­პი­ტე­რი აუ­ცი­ლებ­ლად მო­უ­ტანს პო­პუ­ლა­რუ­ლო­ბას და პირ­ვე­ლო­ბას. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სფე­რო­ე­ბი იქ­ნე­ბა სამ­ხედ­რო საქ­მე, მჭედ­ლო­ბა, სა­ცხო­ბი, სა­ყას­ბო, რკი­ნის ან სხვა ლი­თო­ნის სა­ბა­დო­ე­ბი. სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ე­ბი­დან ქი­რურ­გია, სტო­მა­ტო­ლო­გია. თუ სურს მი­აღ­წი­ოს სო­ცი­ა­ლურ ზრდას.

 

იუ­პი­ტე­რი - კუ­რო­სათ­ვის მომ­გე­ბი­ა­ნი ბიზ­ნე­სი იქ­ნე­ბა სა­სა­წყო­ბო მე­ურ­ნე­ო­ბა­ში მუ­შა­ო­ბა, სოფ­ლის პრო­დუქ­ტე­ბის წარ­მო­ე­ბა და გა­ყიდ­ვა, პრო­დუქ­ტის მა­ღა­ზი­ე­ბი, ჩან­თე­ბის, ჩე­მოდ­ნე­ბის, სა­ფუ­ლე­ე­ბის ბიზ­ნე­სი.

 

ტყუ­პი - იუ­პი­ტე­რი­სათ­ვის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის სფე­რო­ე­ბი არის პე­და­გო­გი­კა, ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ბი­უ­რო, წიგ­ნე­ბის ან სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბის ბიზ­ნე­სი, სა­ფოს­ტო გა­და­ზიდ­ვე­ბი. მან­ქა­ნე­ბით ვაჭ­რო­ბა.

 

თუ თქვე­ნი იუ­პი­ტე­რი კირჩხი­ბის ნი­შან­ში დგას, სფე­რო რო­მე­ლიც წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან, ის­ტო­რი­ას­თან, არ­ქე­ო­ლო­გი­ას­თან, გე­ნე­ტი­კას­თან, შე­საძ­ლოა ეს აგ­რეთ­ვე იყოს სამ­შო­ბი­ა­რო სახ­ლის და­არ­სე­ბა, სა­საფ­ლა­ო­ე­ბის მო­წყო­ბა, აგ­რეთ­ვე ლო­გი­ნის თეთ­რე­უ­ლით, სამ­ზა­რე­უ­ლოს ჭურ­ჭლით, ნი­ჟა­რე­ბით ან აბა­ზა­ნე­ბით ვაჭ­რო­ბა.

 

თე­ატ­რი, სცე­ნა, პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი, აუქ­ცი­ო­ნე­ბი, სა­თა­მა­შო სახ­ლე­ბი ანუ კა­ზი­ნო­ე­ბი, ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნე­ბის გარ­თო­ბა­ზე იქ­ნე­ბა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ან წარ­მა­ტე­ბას მო­უ­ტანს ლომ - იუ­პი­ტერს. მათ შო­რის ღია ტი­პის, ისე­თი რო­გო­რი­ცაა პლი­ა­ჟე­ბი ან სპორ­ტუ­ლი მო­ედ­ნე­ბი. ასე­ვე მისი ბიზ­ნე­სის­თვის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ოქ­როს სამ­კა­უ­ლე­ბის თემა.

 

რაც შე­ე­ხე­ბა იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც იუ­პი­ტე­რი ქალ­წუ­ლის ნი­შან­ში ჰყავთ. მათ სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­როს, მათ შო­რის სა­აფ­თი­ა­ქო საქ­მეს ან ბუ­ღალ­ტე­რი­ას ვურ­ჩევთ. ასე­ვე შე­უძ­ლი­ათ გახ­სნან ბი­უ­რო, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნებს და­საქ­მე­ბა­ში შე­უ­წყობს ხელს. ვთქვათ, ძი­ძე­ბის, ან დამ­ლა­გებ­ლე­ბის ან სხვა მსგავ­სი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­ში.

 

სას­წო­რი იუ­პი­ტე­რის მქო­ნე­ე­ბი­სათ­ვის ბუ­ტი­კე­ბის, სა­ლო­ნე­ბის, მო­დე­ბის ატე­ლი­ე­ე­ბის, პარ­ფი­უ­მე­რუ­ლი მა­ღა­ზი­ე­ბის თემა იქ­ნე­ბა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. მათ ასე­ვე შე­უძ­ლი­ათ წარ­მა­ტე­ბებს მი­აღ­წი­ონ იუ­რისპრუ­დენ­ცი­ა­ში, კერ­ძოდ სა­ად­ვო­კა­ტო საქ­მე­ში.

 

იუ­პი­ტე­რი მო­რი­ე­ლის მქო­ნე ხალ­ხს სო­ცი­ა­ლუ­რი წინსვლის, და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სარ­გებ­ლის მი­ღე­ბის მა­ღალ შან­სებს მის­ცემს ქი­რურ­გი­ა­ში მუ­შა­ო­ბა, მათ ასე­ვე შე­უძ­ლი­ათ გახ­სნან ნო­ტა­რი­ა­ლუ­რი, სა­სა­წყო­ბო ან დამ­კრძა­ლა­ვი ბი­უ­რო, ივაჭ­რონ ია­რა­ღით, ან სა­ნი­ტექ­ნი­კის ნივ­თე­ბით. დიდ წარ­მა­ტე­ბას მო­უ­ტანთ შახ­ტე­ბის და­მუ­შა­ვე­ბა.

 

სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო საქ­მი­ა­ნო­ბა იუ­პი­ტე­რი - მშვილ­დოს­ნე­ბის­თვის იქ­ნე­ბა ზედ­გა­მოჭ­რი­ლი. მათ წარ­მა­ტე­ბებს მო­უ­ტანთ ასე­ვე უცხო­ეთ­თან კავ­ში­რე­ბი, სა­გა­მომ­ცემ­ლო საქ­მე, რუ­კე­ბის შედ­გე­ნა, აგ­რეთ­ვე იპოდ­რო­მე­ბი, სა­ჯი­ნი­ბო­ე­ბი, თა­ვის­თა­ვად ცხა­დია - ცხე­ნე­ბი. ასე­ვე შე­უძ­ლი­ათ გახ­დნენ ეკ­ლე­სი­ის მსა­ხურ­ნი ან მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი.

 

იუ­პი­ტე­რი - თხისრქი­სათ­ვის სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რებ­ში მუ­შა­ო­ბაა ყვე­ლა­ზე უფრო კარ­გი სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის წარ­მო­სა­ჩე­ნად. მას უნდა ეყოს მოთ­მი­ნე­ბა, თან­და­თან გა­ი­ა­როს ყვე­ლა სა­ფე­ხუ­რი და აი, მა­შინ აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევს დი­დე­ბის უმაღ­ლეს მწვერ­ვალს! თუმ­ცა მას ასე­ვე შე­უძ­ლია მშე­ნებ­ლო­ბის ბიზ­ნეს­ში წა­ვი­დეს, ან ქვის­სამ­ტეხ­ლოს მფლო­ბე­ლი გახ­დეს, და­არ­სოს კი­ბე­ე­ბის მწარ­მო­ე­ბე­ლი სა­ამ­ქრო. ან აწარ­მო­ოს ტყა­ვის ნა­წარ­მი, ვთქვათ ქამ­რე­ბი, ჩან­თე­ბი ან ფეხ­საც­მე­ლე­ბი.

 

მერ­წყუ­ლი - იუ­პი­ტე­რი­სათ­ვის ბიზ­ნე­სი ელექტრო­სა­ქო­ნე­ლის, უპი­რა­ტე­სად კი თა­ნა­მედ­რო­ვე ორგტექ­ნი­კის სფე­რო­ში იქ­ნე­ბა მომ­გე­ბი­ა­ნი. შე­უძ­ლია და­ა­არ­სოს ტე­ლე­ვი­ზია, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ცენ­ტრი, ას­ტრო­ლო­გი­ის სკო­ლა, იმუ­შა­ოს ავი­ა­ცი­ის ან ფი­ზი­კის სფე­რო­ში.

 

მათ, ვი­საც იუ­პი­ტე­რი თევ­ზე­ბის ნი­შან­ში ჰყავთ ბიზ­ნე­სის სფე­როდ შე­უძ­ლი­ათ ალ­კოჰო­ლუ­რი სას­მე­ლე­ბით, თამ­ბა­ქო­თი, მე­დი­კა­მენ­ტე­ბით, ქი­მი­უ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით, ან ზღვისპრო­დუქ­ტე­ბით ვაჭ­რო­ბა აირ­ჩი­ონ. მომ­გე­ბი­ა­ნი იქ­ნე­ბა ქიმ­წმენ­დის მიმ­ღე­ბი პუნ­ქტის, ბენ­ზინ­გა­სა­მარ­თი სად­გუ­რის ან სა­ცუ­რაო აუ­ზის ფლო­ბაც. მათ ასე­ვე წარ­მა­ტე­ბას მო­უ­ტანთ ხე­ლოვ­ნე­ბის სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბა, მათ შო­რის ფო­ტოგ­რა­ფი­ის ან კი­ნოს მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

მსგავსი სიახლეები
3 დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
ვინ შეიძლება გახდეს ჩვენი დაუძინებელი მტერი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
"ეს პერიოდი ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის კოსმოსური გამოცდაა"- მიხეილ ცაგარელი საზოგადოებას აფრთხილებს
21 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი
ივლისის სასიყვარულო ჰოროსკოპი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის
რა არის ადამიანის წარმატების განმსაზღვრელი მის პირად ჰოროსკოპში - მომგებიანი სფეროები ზოდიაქოს ნიშნებისთვის
რას გვიმზადებენ ვარსკვლავები 25 ივნისი – 1 ივლისის პერიოდში
როგორია თქვენი სტილი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
რომელი ქალღმერთი ხარ ჰოროსკოპის მიხედვით (ფოტოკოლაჟი)
ზოდიაქოს სამი ყველაზე ჰარმონიული, კეთილი და ოპტიმისტი ნიშანი
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე ჯიუტი ადამიანები
21 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ქალები მეგობრობენ ყველაზე უკეთ
გურმანთა ასტროლოგია - ანუ როგორია თქვენი იდეალური სადილი ზოდიაქოს ნიშნიდან გამომდინარე
4 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი
კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი 26 მარტი - 1 აპრილი
მიხეილ ცაგარელის კვირის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის
რას ამბობს შენი ზოდიაქოს ნიშანი შენს ქალურ იმიჯზე
რას გვიმზადებენ ვარსკვლავები 5–11 მარტის პერიოდში
მარტის თვის სასიყვარულო ჰოროსკოპი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის