„კონ­კრე­ტულ­მა პი­რებ­მა დღეს და­მა­ნა­ხეს ის, რომ თურ­მე ზაზა სა­რა­ლი­ძე მხო­ლოდ და მხო­ლოდ სა­ხელ­მწი­ფო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის­თვის ყო­ფი­ლა სა­ჭი­რო!“

"ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა, რომ მი­წევს ამ სი­ტყვე­ბის და­წე­რა და რე­ა­ლუ­რი სუ­რა­თის აღ­წე­რა!!! ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც თავ­გა­მო­დე­ბით მი­ცავ­დნენ, იმის­გან რო­დე­საც თითს იშ­ვერ­დნენ ჩემ­სკენ, თით­ქოს რო­მე­ლი­მე პარ­ტი­ის ინ­ტე­რე­სე­ბის გა­სა­ტა­რებ­ლად ვი­დე­ქი რუს­თა­ველ­ზე და ათას­გვარ ჭო­რებს თხზავ­დნენ ჩემს ოჯახ­ზე!!! დღეს იგი­ვე ადა­მი­ა­ნე­ბი ანა­ლო­გი­ურ ცი­ლისმწა­მებ­ლურ გა­ნა­ცხა­დებს აკე­თე­ბენ ჩემი და ჩემი ოჯა­ხის მი­მართ!!! ასე­ვე ამ კომ­პა­ნი­ა­ში ჩარ­თუ­ლი არი­ან ის პი­რე­ბიც (რა თქმა უნდა ყვე­ლა არა), რომ­ლე­ბიც ჩვე­ნი აქ­ცი­ე­ბის სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი იყ­ვნენ და ათას­გვარ სა­მარ­თლებ­რივ გზა­ზე დაგ­ვეხ­მა­რა არა მარ­ტო ფი­ზი­კუ­რად, არა­მედ მო­რა­ლუ­რად და ფი­ნან­სუ­რად!!!! მაგ­რამ კონ­კრე­ტულ­მა პი­რებ­მა დღეს და­მა­ნა­ხა ის რომ, თურ­მე ზაზა სა­რა­ლი­ძე მხო­ლოდ და მხო­ლოდ სა­ხელ­მწი­ფო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის­თვის ყო­ფი­ლა სა­ჭი­რო!!!რო­დე­საც სი­მარ­თლის კარი გა­ი­ღო და ამა­ში თი­თო­ე­ულ მო­ქა­ლა­ქეს, თი­თო­ე­ულ პო­ლი­ტი­კოსს, თი­თო­ე­ულ ემიგ­რანტს და იმა­თაც, რომ­ლებ­მაც ტა­ლა­ხი გვეს­რო­ლა, სა­ერ­თოდ თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს, გა­ნურ­ჩევ­ლად რე­ლი­გი­უ­რი მრწამ­სი­სა, ზაზა სა­რა­ლი­ძე, მისი მე­უღ­ლე, ქა­ლიშ­ვი­ლი და ყვე­ლა ოჯა­ხის წევ­რი უღ­რმეს მად­ლო­ბას გიხ­დით!!!

 

მე არ ვარ სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე და არ ვაგ­რო­ვებ მხარ­დამ­ჭე­რებს, იმის­თვის რომ სად­მე ვინ­მეს შე­ვე­ჯიბ­რო!!! ჩემი მხარ­და­ჭე­რა ვფიქ­რობ, ნიშ­ნავს სი­მარ­თლის და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რას!!! ნუ ცდი­ლობთ პარ­ტი­უ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი მი­ა­წე­როთ ჩემს ოჯახს, რა­საც აქამ­დე ახორ­ცი­ე­ლებ­დნენ!!! ყვე­ლა პარ­ტი­ის ლი­დე­რე­ბის სა­ყუ­რა­დღე­ბოდ ვამ­ბობ ამ სი­ტყვებს!!! "ოც­ნე­ბი­დან" და­წყე­ბუ­ლი ყვე­ლა პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ის ლი­დე­რებს მივ­მარ­თავ!!!! ნუ ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ ნურ­ცერ­თი მხა­რის აქ­ტი­ვის­ტე­ბი ჩემს მი­ზან­მი­მარ­ტულ დის­კრე­დი­ტა­ცი­ას, იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ ამით ერ­თმა­ნეთ­ში თე­სავთ შუღლს და ბო­რო­ტე­ბას!!! ამით მე არა­ფე­რი და­მი­შავ­დე­ბა!!! მკვდა­რი არც მე­ო­რედ კვდე­ბა და აღარც ტა­ლახ­ში ის­ვრე­ბა!!! მაგ­რამ, თქვენ ამით მიკ­ლავთ ცო­ცხალ შვილს და უნად­გუ­რებთ მას სა­ქარ­თვე­ლოს და ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის სიყ­ვა­რულს!!!! არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი 12 სა­დის­ტუ­რი ჭრი­ლო­ბით და­ჩე­ხონ, თქვე­ნი სი­ტყვე­ბით ცო­ცხლად მარ­ხავთ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მა­ვალს!!! და შემ­დეგ გიკ­ვირთ, რა­ტომ გაქ­ცი­ათ ხალ­ხმა ზურ­გი!!! 

 

ნუ­რა­ვინ ფიქ­რობს რომ ზაზა სა­რა­ლი­ძემ სი­მარ­თლეს მი­აღ­წია!!! უბ­რა­ლოდ სი­მარ­თლის კარი გა­ი­ღო თქვე­ნი თა­ნად­გო­მით!!! ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ეტა­პი აწი იწყე­ბა და იმე­დი მაქვს სრულ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბამ­დე მი­ვალთ და სა­მარ­თა­ლი სა­ბო­ლო­ოდ აღგდ­გე­ბა!!!! თუმ­ცა ამით შვილს ვერ და­ვიბ­რუ­ნებ!!! იმი­ტომ რომ ის უკვე და­ჩე­ხეს სა­დის­ტუ­რად და დღეს სოფ.გლ­და­ნის სა­საფ­ლა­ო­ზე გა­ნის­ვე­ნებს!!! არ მინ­და იმის მოს­მე­ნა, როცა მე­უღ­ლე და შვი­ლი მე­უბ­ნე­ბა : ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ხომ ჩვენს გვერ­დით იდ­გნენ და დღეს რატო გაქ­ცი­ეს ზურ­გი? ჯერ კი­დევ თავს ვი­კა­ვებ ამ კი­თხვა­ზე პა­სუ­ხის გა­ცე­მას!!! არ მინ­და იმის და­ჯე­რე­ბა რომ ვინ­მეს არ მო­ე­წო­ნა ჭეშ­მა­რიტ გზა­ზე ამ საქ­მის დად­გო­მა,რა­საც და­ვით სა­რა­ლი­ძი­სა და ლე­ვან და­დუ­ნაშ­ვი­ლის სა­დის­ტუ­რად მკვლე­ლო­ბის საქ­მე ქვია!!! მკვლე­ლო­ბის საქ­მეს ხაზ­გას­მით ვწერ, იმი­ტომ რომ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ვი­საც ეს არ გა­მო­უც­დია და უფალს ყო­ვე­ლი ლოც­ვის დროს ვე­ვედ­რე­ბი, რომ არა­ვის გა­მო­აც­დე­ვი­ნოს, ეს მარ­თლაც მკვლე­ლო­ბის საქ­მეა!!!

 

მე ნუ მი­ცო­დებთ,იმი­ტომ რომ ეს ჯვა­რი მუ­დამ სა­ტა­რე­ბე­ლი მექ­ნე­ბა!!!! შე­ი­ცო­დეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მა­ვა­ლი და ერ­თმა­ნე­თის ლან­ძღვა გი­ნე­ბას ნუ ას­წავ­ლით!!!! მე ამით არა­ფე­რი და­მი­შავ­დე­ბა და არც ბრძო­ლის შე­წყვე­ტას ვა­პი­რებ,მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა რომ ხე­ლა­ხა­ლი დის­კრე­დი­ტა­ცი­ის კამ­პა­ნია და­ი­წყო!!! ვინც არ უნდა და­მიდ­გეს წინ, არ აქვს ამას მნიშ­ვნე­ლო­ბა, ყვე­ლას შე­ვაკ­ლავ თავს და ჩემი სა­დის­ტუ­რად მოკ­ლუ­ლი შვი­ლის დამ­ცი­რე­ბას არა­ვის ვა­პა­ტი­ებ!!! ღმერ­თმა დაგ­ლო­ცოთ თი­თო­ე­უ­ლი თქვენ­თა­გა­ნი და დიდი მად­ლო­ბა ყვე­ლას,მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა დღეს მტრად მი­ყუ­რებთ თუ მოყ­ვა­რედ!!! ჩემი ოჯა­ხი ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის გვერ­დი­თაა მისი და­არ­სე­ბი­დან!!!!" - წერს სა­რა­ლი­ძე.

მსგავსი სიახლეები
თემაზე, - "ვაზის დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგია" - პრეზენტაცია გაიმართა
„საკმარისი ძალაა ქვეყნის “ამოსატრიალებლად“, აბა არა?“
მოძრაობა"შეცვალეს" წევრების აქცია ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან დასრულდა
„გვახსოვდეს, დღეს სამოქალაქო დაპირისპირება მხოლოდ დამპყრობლისა და ჩვენი საძაგელი მტრის ინტერესებშია და მის ოცნებას წარმოადგენს - რომლისგანაც გვიხსნას უფალმა, ამინ!"
თბი­ლი­სის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის მტკი­ცე­ბით, შუა თითი აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის­თვის არ უჩ­ვე­ნე­ბია
"კულტურის სამინისტრო ცალკე უნდა არსებობდეს" - მიხეილ ჩხენკელი
საქართველო დემოკრატიის გზაზე - ადგილზე სიარული
„ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა დაკავებული საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა“
პატრიარქმა "მიყვარხარ საქართველო" სამჯერ გაიმეორა
ტერიტორიის ტურისტული უსაფრთხოება
თბილისის მერია დამატებით კიდევ 100 ერთეულ ავტობუსს შეისყიდის
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრად მიხეილ ჩხენკელი დაინიშნა
მსოფლიოში ყველაზე იაფი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საქართველოშია - 2019 წლის მსოფლიო სტატისტიკა
ჰომოსექსუალური რევოლუციის მანიფესტი - ოჯახი, ეს სიცრუის, ღალატის, უძლურების, პირმოთნეობისა და სისასტიკის სანერგე, გაუქმდება!“
"დაკრძალეს ის ბიჭი წესის აგების გარეშე - რომელი ჯოჯოხეთის გეშინიათ? ჯოჯოხეთში ხართ და ცხოვრობთ უკვე დიდი ხანია"
პარლამენტთან მიმდინარე აქციაზე მოქალაქე მივიდა და მაკრატლით თმა შეიჭრა - მან პატრიარქის შურაცხყოფა გააპროტესტა
ისრაელში საქართველოს საელჩო ქვეყანაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს აფრთხილებს
თინა კან­დე­ლაკ­მა და­ბა­დე­ბის დღე სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­და­ი­ხა­და
"ადამიანებო, განსაკუთრებით შვილებო, ერთი წამით არ დაიჯეროთ ის ბინძური ტყუილები, რასაც ტელევიზიით ცაავები და გაბუნიები საუბრობენ!
თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 173 სტუდენტი პატრიარქის მხარდამჭერ წერილს აქვეყნებს